Styczeń 2021

Tydzień 25 I –  31 I 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Po stronie wyspy Uznam trwa montaż maszyny Tunnel Boring Machine, która wydrąży tunel pod Świną. Maszyna TBM, która w częściach przypłynęła z Chin, jest składana m.in. przy pomocy dźwigów na placu budowy obok komory startowej oraz wewnątrz komory startowej.

Szyb startowy nieustannie jest odwadniany. Jego ściany szczelinowe są uszczelniane. Kontynuowane jest wykonywanie belek jezdnych dla toru suwnicy, która będzie służyła do opuszczania segmentów obudowy tunelu do komory startowej.

Segmenty produkowane są w zakładzie prefabrykacji przez całą dobę. Wyprodukowane elementy następnie transportowane są na przygotowane wcześniej place składowe.

Trwają  również prace w rejonie rampy i tunelu, które wykonywane są metodą stropowa. Wykop na odcinku od S1 do S11 jest odwadniany. Kontynuowane jest również wyrównywanie i czyszczenie ścian szczelinowych. W segmencie S11 prowadzony jest wykop do poziomu spodu wieńca, skuwany jest wierzch ścian szczelinowych oraz trwa zbrojenie i szalowanie wieńców.

Kontynuowany jest montaż zakładu separacji STP, prowadzone są roboty instalacyjne i sieciowe. Nie ustają także prace przy montażu estakady i rurociągów technologicznych między stacją STP a maszyną TBM.  Zakład separacji zawiesiny (płuczki) docelowo ma na celu przygotowanie, magazynowanie i kontrolę zawiesiny, poprzez system mieszalników, separatorów i zbiorników magazynowych, zapewniając dopływ świeżej płuczki do maszyny TBM.  

Na bieżąco trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu. Budowana jest kanalizacja tłoczna od zbiornika retencyjnego R1 do studzienki w ul. Steyera. Trwa przebudowa sieci teletechnicznej ORANGE.

Intensywne prace prowadzone są również po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin, gdzie powstaje komora odbiorcza. Obecnie mobilizowany jest sprzęt, który będzie potrzebny do wykonania wykopu komory odbiorczej. Zabetonowano drugą część stropu górnego –  R17a. Na bieżąco trwa odwadnianie komory odbiorczej TBM.

Odwadniane są również wykopy w segmentach rampy R1 – R16. Poza tym wykonywana jest tam przesłona jet-grouting. Prowadzone są wykopy do poziomu spodu wieńca, skuwany jest wierzch ścian szczelinowych oraz zbrojony i betonowany jest wieniec. Zabetonowano płytę denną R3.

Przebudowywana i budowana jest sieć uzbrojenia terenu. Trwa przebudowa sieci gazu średniego ciśnienia KGS4, sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. Budowane jest odwodnienie układu drogowego. Prowadzona jest m. in. budowa zbiornika ZB. R6.

Trwa budowa drogi technologicznej DT2 oraz rozpoczął się montaż monitoringu do kontroli prac wykopowych.

Tydzień 18 I –  24 I 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin powstaje komora odbiorcza, w której maszyna TBM (Tunnel Boring Machine) zakończy drążenie tunelu pod Świną. Obecnie trwa tam deskowanie i zbrojenie stropu górnego R17a oraz betonowanie stropu górnego – I etap R17b. Na bieżąco komora jest odwadniana.

W segmentach rampy od R1 do R16 prowadzone jest odwadnianie wykopów i wykonywana jest przesłona jet-grouting. Kontynuowane jest skuwanie wierzchu ścian szczelinowych i zbrojenie wieńca. Trwa także zbrojenie i szalowanie płyty dennej w segmencie R3.

Przebudowywana i budowana jest sieć uzbrojenia terenu. Prowadzone są roboty ziemne w miejscu, gdzie powstanie zbiornik R6. Przebudowywana jest sieć gazu średniego ciśnienia KGS4.

Tymczasem na wyspie Uznam, po drugiej stronie Świny, odbywa się montaż maszyny TBM, która w marcu rozpocznie drążenie. „Wielki kret” jest składany zarówno we wnętrzu szybu startowego, jak i na placu budowy tuż przy nim.

Ściany szczelinowe szybu są uszczelniane. Wykonywane są belki jezdne dla toru suwnicy, za pomocą której segmenty obudowy będą opuszczane do komory startowej. Kontynuowane jest odwadnianie szybu.

Prace odbywają się także w rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową. W segmentach od S1 do S11 odwadniany jest wykop. Trwa wyrównywanie i czyszczenie ścian szczelinowych.

Kontynuowany jest montaż stacji STP (Slurry Treatment Plant). Obecnie kontynuowane są roboty instalacyjne i sieciowe. Trwa montaż estakady i rurociągów technologicznych między stacją STP a TBM.

W zakładzie prefabrykacji produkowane są segmenty obudowy tunelu. Następnie są one transportowane i składowane na placu magazynowym.

Kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu. Trwają prace wykończeniowe przy zbiorniku R1. Budowana jest kanalizacja tłoczna od zbiornika R1 do studzienki w ul. Steyera. Trwa kontynuacja przebudowy sieci teletechnicznej ORANGE.

Tydzień 11 I –  17 I 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Głowica tnąca (jeden z elementów maszyny TBM) została opuszczona i zamontowana na czole tarczy TBM, w komorze startowej. To jedno z ważniejszych zadań, jakie w ubiegłym tygodniu wykonano na wyspie Uznam. Montaż „wielkiego kreta” cały czas odbywa się w szybie startowym oraz na placu budowy tuż przy nim. Zgodnie z harmonogramem maszyna ma być złożona do końca lutego.

Równolegle odbywa się odwadnianie komory startowej oraz uszczelnianie ścian szczelinowych. W zeszłym tygodniu wykonywano tam również słupy i belki jezdne dla toru suwnicy, do opuszczania segmentów obudowy do szybu.

Prace związane z odwadnianiem wykopu prowadzone są także w obrębie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową – w segmentach od pierwszego do jedenastego. Trwa szalowanie i betonowanie rozpór stałych w segmentach S5 oraz S7, w miejscach przerw technologicznych. Odbywa się także demontaż stanowiska do opuszczania bram TBM w segmencie S11.

Kontynuowany jest montaż zakładu STP, w którym oczyszczana będzie  płuczka wiertnicza. Prowadzone są roboty instalacyjne – instalacje elektryczne, teletechniczne, sterownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz orurowywanie. Do trafostacji STP i rozdzielnic STP wyprowadzane są kable. Trwa montaż estakady i rurociągów technologicznych między STP i TBM. Aby przygotować teren dla urobku – utwardzany plac, przy stacji STP układane są geomembrany,  i kruszywo. Powstają dodatkowe fundamenty dla urządzeń peryferyjnych STP (przenośnik taśmowy).

W zakładzie prefabrykacji nieustannie trwa produkcja segmentów obudowy tunelu. Wyprodukowane elementy są przewożone i składowane na placu magazynowym.

Sieć uzbrojenie terenu jest przebudowywana i budowana. Trwają prace wykończeniowe przy zbiorniku retencyjnym R1. W ubiegłym tygodniu wykonano opaskę zbiornika. Trwa również budowa kanalizacji tłocznej od zbiornika do studzienki w ul. Steyera. Przebudowywana jest sieć teletechniczna ORANGE.

Na bieżąco odbywają się prace związane z zagospodarowaniem placu budowy. W ubiegłym tygodniu montowano oświetlenie placu do składowania elementów obudowy. Układano też sieci tymczasowe do obsługi stacji STP.

Z kolei na wyspie Wolin prowadzone są prace m. in. w komorze odbiorczej: trwa jej odwadnianie, wykop do poziomu stropu górnego, niwelacja dna, czyszczenie zamków w ścianach szczelinowych dla połączenia z płytą stropu górnego, uszczelnianie styków ścian szczelinowych oraz wyrównywanie i mycie ścian szczelinowych. Wylewany jest beton podkładowy pod strop górny. Trwa deskowanie i zbrojenie stropu górnego.

W segmentach rampy od pierwszego do szesnastego odbywa się odwadnianie wykopu i wykonywanie przesłony jet-grouting. Na odcinku między R14 a R16 montowane są inklinometry. Czyszczone są zamki w ścianach szczelinowych, potrzebne do połączenia z płyta denną segmentu R4. Trwa niwelacja dna wykopu segmentu R3.

Trwają dostawy płyt ażurowych, które będę potrzebne do budowy zbiornika R6. Zaś  na terenie bazy ENERGOPOLU wiercone są  piezometry.

Tydzień 04 I –  10 I 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Wykop do poziomu stropu górnego, czyszczenie zamków w ścianach szczelinowych dla połączenia z płytą stropu górnego oraz wyrównywanie ścian szczelinowych – tego rodzaju prace prowadzone były w ubiegłym tygodniu w komorze odbiorczej, która powstaje na wyspie Wolin. Dodatkowo zasypywano pachwiny na zewnątrz ścian szczelinowych oraz odwadniano komorę odbiorczą TBM, gdzie maszyna zakończy drążenie tunelu pod Świną.

Odwadnianie wykopów odbywało się również w segmentach od R1 do R 16 tunelu odkrywkowego oraz rampy. W rejonie tym wykonywano przesłonę jet-grouting. W segmentach R14 – R16 budowano studnie odwodnieniowe.

Trwają prace przy organizacji placu budowy. Utwardzane są place składowe i montażowe. Wykonywane są piezometry. Odbywa się montaż schodni w komorze odbiorczej. Konieczna była demobilizacja sprzętu do wykonywania ścian szczelinowych.

Intensywne roboty wykonywane są również po drugiej stronie Świny, na wyspie Uznam. Komora startowa cały czas jest odwadniana. Zmieniono lokalizację rozpory w otworze technologicznym w stropie górnym. Kontynuowane jest odwadnianie wykopu rampy i tunelu wykonywanych metodą stropowa, czyli w segmentach od S1 do S11. Trwa demontaż rozparć tymczasowych – wymianów.

W samym szybie startowym odbywa się montaż maszyny TBM, która wywierci tunel.  Część jej elementów montowanych jest też na powierzchni, przy komorze.

Kontynuowany jest montaż stacji STP  (Slurry Treatment Plant), gdzie płuczka będzie poddawana oczyszczaniu. Trwa uruchomienie i konfiguracja trafostacji, która zasili STP. Montowana jest estakada oraz rurociągi technologiczne na linii między STP a TBM. Trwają roboty ziemne, które przygotują teren dla urobku przy STP. Budowane są też dodatkowe fundamenty dla urządzeń peryferyjnych STP.

W zakładzie prefabrykacji cały czas kontynuowana jest produkcja segmentów obudowy tunelu, które następnie są transportowane i składowane na placu magazynowym.

Trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu. Wykonywane są prace wykończeniowe przy zbiorniku retencyjnym R1. W zeszłym tygodniu humusowano skarpy i budowano opaskę wokół zbiornika. Odbywają się roboty przygotowawcze i ziemne dla montażu separatora.

Na bieżąco trwa zagospodarowywanie placu budowy. Demontowana jest stara konfiguracja oświetlenia placu budowy w rejonie STP i montowany jest nowy system oświetlenia. Wykonywane jest też dodatkowe zasilanie (RB) przy otworze technologicznym w stropie górnym komory startowej TBM.

Liczba odwiedzin: 455672
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.