Październik 2020

Tydzień 26 X –  01 XI 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Zakończono już betonowanie płyty dennej i rozpoczęto demontaż dolnego poziomu rozparcia tymczasowego w komorze startowej, gdzie maszyna TBM rozpocznie swoją pracę. Szyb startowy znajduje się po stronie wyspy Uznam. Aby wielkiego „kreta” można było tam złożyć i uruchomić, przygotowywany jest plac budowy nieopodal komory.

Intensywne prace w ubiegłym tygodniu toczyły się też w segmencie dziesiątym tunelu odkrywkowego (na wschód od ul. Karsiborskiej od strony zachodniej komory startowej TBM), gdzie prowadzony był wykop do poziomu spodu wieńca ścian szczelinowych.

W tym samym czasie w segmentach piątym, szóstym i siódmym rampy dojazdowej do tunelu (na zachód od ul. Karsiborskiej) skuwano wierzch ścian szczelinowych, zbrojono, deskowano i betonowano wieniec ścian szczelinowych. Poza tym zbrojenie i deskowanie płyty dennej odbywało się w segmencie pierwszym rampy dojazdowej do tunelu (także na zachód od ul. Karsiborskiej). Dodatkowo we wszystkich segmentach od pierwszego do jedenastego trwa odwadnianie wykopu.

Toczy się też przebudowa oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na zachód i wschód od ul. Karsiborskiej. Wykonywane są roboty drogowe (roboty ziemne) pod drogę główną DK 93.

Prowadzony jest montaż zakładu STP (Slurry Treatment Plant), gdzie płuczka wiertnicza będzie oczyszczana i oddzielana od urobku. Jednocześnie budowane są przyłącza elektroenergetyczne zarówno dla maszyny TBM jak i zakładu STP. Prowadzony jest również montaż rurociągów płuczkowych pomiędzy komorą TBM a zakładem STP.

W zakładzie prefabrykacji odbywa się produkcja segmentów obudowy tunelu.

Na wyspie Wolin kontynuowane są odbiory linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV. W zeszłym tygodniu przebudowywano sieci teletechniczne oraz budowano i przebudowywano sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonywano też ściany szczelinowe dla komory odbiorczej TBM, tunelu odkrywkowego oraz rampy wjazdowej i wyjazdowej. Cały czas trwa zagospodarowanie tamtejszego placu budowy.

Tydzień 19 –  25 X 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin trwają odbiory przebudowanej linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV. W ubiegłym tygodniu kontynuowano przebudowę sieci teletechnicznych i sieci średniego napięcia 15 kV, budowę oraz przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonywano też ściany szczelinowe dla komory odbiorczej TBM, tunelu odkrywkowego oraz rampy wjazdowej i wyjazdowej.

Z kolei na wyspie Uznam izolowano, zbrojono i betonowano płytę denną w komorze startowej. Intensywne prace toczyły się też m. in. w segmencie szóstym i siódmym – w miejscu przecięcia z tunelem odkrywkowym ul. Karsiborskiej  – trwał tam wykop oraz wykonywanie studni odwodnieniowych, a także skuwanie wierzchu ścian szczelinowych.

Po tej stronie Świny również toczą się przebudowy sieci teletechnicznych – zmontowano przepust pod drogą główną DK 93, przed rampą wjazdową do tunelu. Poza tym kontynuowana jest przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na zachód i wschód od ul. Karsiborskiej.

Jeśli chodzi o prace drogowe, to w poprzednim tygodniu toczyły się roboty ziemne pod drogę główną DK 93. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu, zorganizowano wyjazd na ul. Karsiborską.

Wciąż trwa montaż zakładu oczyszczania płuczki STP (Slurry Treatment Plant). W zakładzie prefabrykacji kontynuowane są prace przygotowawcze do produkcji obudowy. Toczą się też prace na placu budowy przy komorze startowej, gdzie maszyna TBM będzie montowana i rozpocznie drążenie tunelu pod Świną.

Tydzień 12 –  18 X 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Zakończył się rozładunek maszyny TBM. Jej elementy zostały przetransportowane w rejon komory startowej, która znajduje się na wyspie Uznam. To tam Tunnel Boring Machine rozpocznie wiercenie. Aby to było możliwe, toczą się prace wokół i w komorze startowej. W zeszłym tygodniu betonowano podłożę pod zbrojenie płyty dennej, wykonywano izolację płyty dennej i zamków, trwał pierwszy etap zbrojenia i betonowania płyty dennej.

W tym samym czasie w segmencie S1 – na zachód od ul. Karsiborskiej – wylano beton podkładowy dla wykonania izolacji i konstrukcji, a w segmentach od drugiego do szóstego (również na zachód od ul. Karsiborskiej) wykonywano wykop, podkład betonowy pod płytą denną, a także izolację, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty dennej. Z kolei w segmencie siódmym – w miejscu przecięcia tunelu ul. Karsiborskiej – wykonywano wykop oraz studnie odwodnieniowe. Skuwano też wierzch ścian szczelinowych.

Kontynuowana jest przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na zachód i wschód od ul. Karsiborskiej oraz budowa odwodnienia układu drogowego na zachód od ul. Karsiborskiej. Trwają roboty drogowe m.in. niwelacja pod drogę główną DK 93.

W zakładzie prefabrykacji w ubiegłym tygodniu prowadzono prace przygotowawcze do produkcji obudowy – odbywała się prefabrykacja konstrukcji wsporczych dla rurociągów technologicznych dla wiercenia.

Kontynuowany jest montaż zakładu STP (Slurry Treatment Plant). To tam, gdy maszyna rozpocznie pracę, płuczka wiertnicza będzie oczyszczana i oddzielana od urobku.

Jednocześnie na wyspie Wolin dobiega końca przebudowa linii kablowej WN 110 kV. W ubiegłym tygodniu zasypano wykopy i rozpoczęły się odbiory. Kontynuowana jest przebudowa sieci teletechnicznych. Cały czas trwa zagospodarowywanie placu budowy. Wykonywane są ściany szczelinowe dla komory odbiorczej TBM, tunelu odkrywkowego oraz rampy wjazdowej i wyjazdowej.

Tydzień 05 –  11 X 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

7 października do nabrzeża nr 87 przypłynął statek z Chin, który na pokładzie miał maszynę TBM w elementach do montażu na terenie budowy. W ubiegłym tygodniu rozpoczął się ich rozładunek.

Po stronie wyspy Uznam trwały: utwardzanie placu i budowa dróg tymczasowych dla transportu, rozładunku i składowania elementów TBM przy komorze startowej. Powstawało też zasilanie elektroenergetyczne dla zaplecza kontenerowego dla obsługi TBM oraz zasilanie elektroenergetyczne dla TBM i STP.  

W samej komorze startowej TBM, gdzie maszyna rozpocznie drążenie zakończono wykop do poziomu płyty dennej.  Wykonywane jest też odwodnienie komory. Dodatkowo betonowano podłoże pod zbrojenie płyty dennej, a także montowano elementy izolacji płyty dennej.

W zakładzie prefabrykacji zakończył się próbny montaż pierścieni obudowy dla tunelu drążonego – z wcześniej wykonanych segmentów. Trwa montaż zakładu STP (Slurry Treatment Plant), gdzie płuczka wiertnicza będzie oczyszczana i oddzielana od urobku.

Po tej stronie Świny prace były prowadzone również w rejonie rampy dojazdowej do tunelu. W pierwszym segmencie – na zachód od ul. Karsiborskiej – wykonywano wykop pod płytę denną. W segmentach od drugiego do szóstego prowadzony był wykop oraz prace przy budowie podkładu i izolacji dla płyty dennej. Kontynuowano też zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty dennej. W segmentach dziesiątym i jedenastym – na wschód od ul. Karsiborskiej – zakończono wykonywanie przesłony jet-grouting.

Poza tym trwała przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na zachód i wschód od ul. Karsiborskiej. Budowano też odwodnienie układu drogowego na zachód od Karsiborskiej.

Z kolei po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin, kontynuowana była przebudowa linii kablowej WN 100 kV i sieci teletechnicznych. Budowane były murki prowadzące dla ścian szczelinowych komory odbiorczej, tunelu odkrywkowego i rampy dojazdowej. Rozpoczęto też wykonywanie ścian szczelinowych.

Tydzień 28 IX –  04 X 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Po stronie wyspy Uznam, w zakładzie prefabrykacji, rozpoczął się próbny montaż pierścienia obudowy dla tunelu drążonego TBM z wcześniej wykonanych segmentów. Na terenie budowy rozpoczął się również montaż zakładu STP (Slurry Treatment Plant), gdzie płuczka wiertnicza będzie oczyszczana i oddzielana od urobku. Organizowany jest również plac wokół komory startowej, gdzie złożone będą elementy maszyny TBM, która dotrze w najbliższych dniach do nabrzeża portowego nr 87, znajdującego się na terenie budowy.

W samej komorze startowej prace są realizowane w trybie ciągłym. Zakończono montaż drugiego poziomu rozparcia tymczasowego, przygotowywane są miejsca w ścianach szczelinowych dla połącznia ich z płytą denną, tzw. zamki, trwa odwadnianie komory, wykop podstropowy w części wschodniej oraz na bieżąco mycie ścian szczelinowych po ich odkopaniu.

W początkowych segmentach (od pierwszego do szóstego) rampy dojazdowej do tunelu, na zachód od ul. Karsiborskiej, trwa wykop pod płytę denną i przygotowanie podłoża dla jej wykonania.

W segmencie siódmym, w miejscu przyszłego wiaduktu dla ul. Karsiborskiej nad  odcinkiem rampy, usuwane były murki prowadzące ścian szczelinowych i skuwano wierzch ścian szczelinowych. W segmentach dziesiątym i jedenastym wykonywana jest przesłona jet- grouting. 

Kontynuowana jest budowa odwodnienie układu drogowego na zachód od ul. Karsiborskiej, a także przebudowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia. Zarówno po zachodniej, jak i wschodniej stronie ul. Karsiborskiej trwa przebudowa sieci wod.-kan.

W tym samym czasie po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin, trwają odbiory przebudowanej linii napowietrznej WN 110 kV. Prowadzona była też przebudowa linii kablowej WN 110 kV oraz sieci teletechnicznych.

Nie ustają prace przy komorze odbiorczej dla maszyny TBM. W poprzednim tygodniu rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych. Po stronie Wolin kontynuowano również wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych tunelu odkrywkowego i rampy dojazdowej.

Liczba odwiedzin: 453518
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.