Październik 2019

Tydzień 28 – 31 X 2019

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 28 października, a 31 października 2019 roku to dalsze przygotowania Wykonawcy do montażu zaplecza budowy i uzyskiwanie uzgodnień dla przyszłych działań na placu budowy.

CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

Nadal trwa rozpoznanie saperskie terenu inwestycji oraz przygotowanie dokumentów związanych z rozpoczęciem robót oraz zagospodarowaniem zaplecza budowy.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Trwają prace nad licznymi projektami konstrukcyjnymi – między innymi w zakresie wanien po stronie wyspy Uznam i wyspy Wolin oraz w zakresie budynku stacji transformatorowych.

Prace projektowe dotyczą także branży sanitarnej – między innymi w zakresie odwodnienia tunelu oraz dróg, przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, czy też przebudowy sieci gazu średniego i wysokiego ciśnienia.

Trwa także opracowanie projektów wykonawczych branży elektrycznej oraz telekomunikacyjnej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznych i przebudowy kolizji linii kablowych z linią wysokiego napięcia.

Tydzień 21 – 25 X 2019

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 21 października, a 25 października 2019 roku to intensywne prace nad planem zagospodarowania zaplecza budowy wraz z przyłączami oraz Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

Trwa przygotowanie dokumentów związanych z rozpoczęciem robót oraz rozpoznanie saperskie terenu inwestycji. Prowadzone są także uzgodnienia dotyczące pozyskania terenu pod zaplecze budowy oraz dotyczące przebiegu dróg technologicznych służących do obsługi inwestycji.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Nadal trwają prace nad projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz nad licznymi projektami wykonawczymi – między innymi w zakresie systemów bezpieczeństwa, oświetlenia, dźwiękowego systemu ostrzegawczego i nagłośnienia.

Prace projektowe dotyczą także planów sytuacyjnych, przekrojów poprzecznych i podłużnych oraz szczegółów konstrukcyjnych.

Trwa także opracowanie projektów wykonawczych branży architektury w zakresie budynku centrum obsługi oraz centrali wentylacyjnej.

Wykonawca w ramach obowiązków kontraktowych opracowuje do projektów wykonawczych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Tydzień 14 – 18 X 2019

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 14 października, a 18 października 2019 roku rozpoczął się i zakończył przekazaniem Wykonawcy placu budowy. Protokół „przekazania prawa dostępu” podpisano finalnie w dniu 18 października 2019 roku. Stroną przekazującą była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Od tego momentu odpowiedzialność za plac budowy przejmuje Wykonawca. Tym samym mogą się już rozpocząć pierwsze prace w terenie, czyli m.in. sprawdzenie saperskie, wyznaczenie geodezyjne, wycinka drzew i organizowanie placu budowy.

CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

Trwa prowadzenie uzgodnień dotyczących przebiegu dróg technologicznych służących do obsługi inwestycji oraz przygotowywanie planu zagospodarowania zaplecza budowy (wraz z projektami przyłączy). Przeprowadzana jest także inwentaryzacja stanu nawierzchni istniejących dróg dostępu.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Nadal trwają prace nad licznymi projektami wykonawczymi – między innymi w zakresie wanien po stronie wyspy Uznam i po stronie wyspy Wolin, budynków stacji transformatorowych, przebudowy sieci gazu średniego i wysokiego ciśnienia oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Prace projektowe dotyczą także odwodnienia tunelu, przebudowy kolizji wodno-kanalizacyjnych, kolizji linii kablowych napowietrznych, przebudowy sieci teletechnicznych czy też oświetlenia terenu.

Trwa także opracowanie analizy rozwiązań konstrukcyjnych oraz końcowe prace nad monitoringiem przedinwestycyjnym w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Tydzień 07 – 11 X 2019

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 7 października, a 11 października 2019 roku zdominowało uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) podpisane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że Wykonawca ma możliwość niezwłocznego przystąpienia do prac budowlanych. Tym samym, po wielu latach oczekiwania, tunel w Świnoujściu może już przejść z fazy analiz, planów i projektów do realizacji robót budowlanych.

CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

Trwa przygotowywanie dokumentów związanych z przejęciem placu budowy i rozpoczęciem robót.

Przygotowywany jest także plan zagospodarowania zaplecza budowy (wraz z projektami przyłączy). W tej części inwestycji Wykonawca rozpoczął również prace związane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Trwają prace nad licznymi projektami wykonawczymi – w tym między innymi w zakresie projektów konstrukcyjnych dla tunelu wykonywanego metodą odkrywkową (zarówno po stronie wyspy Uznam, jak i po stronie wyspy Wolin).

Prace projektowe dotyczą także centrali wentylacyjnej, stacji transformatorowych, budynku centrum obsługi, dźwiękowego systemu ostrzegawczego i nagłośnienia oraz systemów bezpieczeństwa.

Tydzień 30 IX – 04 X 2019

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Tydzień między 30 września, a 4 października 2019 roku zdominowały przygotowania dokumentacji związanej z przejęciem placu budowy i przyszłym rozpoczęciem robót. To też był okres oczekiwania na przekazanie wykonawcy Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Prace trwały też w innym zakresie.

CZĘŚĆ ŚRODOWISKOWA

Trwają rozmowy z Nadleśnictwem Międzyzdroje dotyczące niezbędnej wycinki drzew i krzewów. Rozpoczęły się także przygotowania do wytyczanie powierzchni lasu przeznaczonego do w/w wycinki. Trwa również analiza zebranych danych monitoringu przedinwestycyjnego w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Trwają prace nad licznymi projektami wykonawczymi – w tym między innymi opisem technicznym, planami sytuacyjnymi, przekrojami poprzecznymi i podłużnym oraz szczegółami konstrukcyjnymi.

I tak w branży architektonicznej m.in. w zakresie:

– budynku centrum obsługi,
– budynku stacji transformatorowych …

… w branży sanitarnej m.in. w zakresie:

– przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
– przebudowy sieci gazu wysokiego i średniego ciśnienia,
– opracowania projektu odwodnienia tunelu oraz dróg …

… w branży elektrycznej oraz telekomunikacyjnej m.in. w zakresie:

– przebudowy kolizji linii wysokiego napięcia z innymi liniami kablowymi,
– przebudowy sieci teletechnicznych,
– oświetlenia terenu.

CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

Trwają intensywne uzgodnienia dotyczące pozyskania terenu pod zaplecza budowy oraz dotyczące przebiegu dróg technologicznych służących do obsługi inwestycji. Rozpoczęły się także prace nad przygotowaniem schematów do czasowej organizacji ruchu.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.