Listopad 2020

Tydzień 23 XI –  29 XI 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin zakończyło się wykonywanie ścian szczelinowych w komorze odbiorczej TBM. Obecnie trwają przygotowania do wykonania przesłony jet -grouting dla komory odbiorczej. Wykonywane są ściany szczelinowe dla tunelu odkrywkowego oraz rampy wjazdowej do tunelu. Prowadzone są też roboty ziemne, odwadnianie i niwelacja wykopu oraz układany  jest beton podkładowy  dla segmentów R1 – R3 rampy wjazdowej do tunelu.

Tymczasem po drugiej stronie rzeki Świny, gdzie maszyna TBM rozpocznie pracę, trwają przygotowania do jej montażu. Rozpoczęto montaż elementów stalowych dla bram TBM w komorze startowej. Jednocześnie kontynuowany jest montaż łoża dla TBM we wnętrzu komory. Budowane są przyłącza elektroenergetyczne dla TBM  oraz montowana jest trafostacja.

Wykonywana jest płyta przejściowa przed segmentem S1 rampy dojazdowej do tunelu – na zachód od ul. Karsiborskiej. Na odcinku od segmentu S4 do S7 rampy dojazdowej – na zachód od ul. Karsiborskiej – kontynuowany jest wykop, niwelacja terenu, wylewany jest beton podkładowy pod rozpory stałe, a także prowadzone jest skuwanie zamków w ścianach szczelinowych pod rozpory. W segmencie siódmym trwa zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółków dla wiaduktu pod  ul. Karsiborską, nad rampą dojazdową. W segmencie dziesiątym odbywa się zbrojenie, szalowanie i betonowanie wieńców na ścianach szczelinowych. Poza tym prowadzona jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu: sieci wodno-kanalizacyjnej na zachód i wschód od ul. Karsiborskiej oraz sieci elektroenergetycznych średniego napięcia. Trwają roboty ziemne na  zbiorniku retencyjnym R1.

W zakładzie STP (gdzie płuczka wiertnicza będzie oczyszczana i oddzielana od urobku) odbywa się montaż elementów kontenerowych STP. Montowane są też rurociągi płuczkowe wraz z podporami. Kontynuowana jest budowa przyłączy elektroenergetycznych i montaż trafostacji dla zakładu STP.

W zakładzie prefabrykacji trwa produkcja segmentów obudowy tunelu, które transportowane są na plac magazynowy.

W miejscu planowanego bloku serwisowego wykonywane są kolumny jet-grouting.

Poza tym kontynuowane są roboty ziemne pod drogę główną DK 93 i pod drogę dojazdową DD1 oraz w rejonie Budynku Centrum Obsługi. Na bieżąco odbywa  się kontrola i konserwacja oznakowania Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Istotnym elementem przygotowań do drążenia tunelu jest też oczyszczanie dna Świny z elementów niebezpiecznych w pasie wiercenia. Prace w tym zakresie cały czas trwają..

Tydzień 16 XI –  22 XI 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się działania przygotowawcze do montażu maszyny TBM. Montowano tzw.  łoże dla TBM w komorze startowej. Tam trwa też zbrojenie i betonowanie toru dla bram TBM. Wykonywane są przyłącza elektroenergetyczne i montowana jest trafostacja.

W zakładzie prefabrykacji odbywa się produkcja segmentów obudowy tunelu, które następnie są transportowane i składowane na placu magazynowym.

W miejscu planowanego bloku serwisowego wykonywane są kolumny jet-grouting.

Trwa montaż elementów kontenerowych STP (Slurry Treatment Plant), gdzie płuczka wiertnicza będzie oczyszczana i oddzielana od urobku. Montowane są podpory oraz estakada pod rurociągi płuczkowe. Kontynuowane są roboty przy zbiornikach i silosach STP.

W ubiegłym tygodniu prowadzono prace przy rampie dojazdowej, czyli w segmentach od pierwszego do dziesiątego. Trwało tam odwadnianie wykopu. W sekcji S1 rampy dojazdowej do tunelu – na zachód od ul. Karsiborskiej – zakończono konstrukcję segmentu. W segmentach od S5 do S7 rampy dojazdowej do tunelu – na zachód od ul. Karsiborskiej – kontynuowano wykop, niwelację, wylewanie betonu podkładowego pod rozpory stałe oraz skuwano zamki w ścianach szczelinowych pod rozpory stałe i wykonywano rozpory. W sekcji siódmej miało miejsce zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółków dla wiaduktu w ciągu ul. Karsiborskiej nad rampą dojazdową.

Trwa przebudowa i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na zachód i wschód od ul. Karsiborskiej. Wykonywane są roboty ziemne przy zbiorniku retencyjnym R1 oraz roboty drogowe pod drogę główną DK 93 i drogę dojazdową DD1.

W tym samym czasie po drugiej stronie rzeki Świny, na wyspie Wolin, trwa wykonywanie ścian szczelinowych dla tunelu odkrywkowego oraz komory odbiorczej TBM, gdzie maszyna TBM zakończy drążenie tunelu. Montowane są inklinometry i ekstensometry w sekcjach ścian szczelinowych do pomiaru odkształceń i przemieszczeń ścian szczelinowych oraz piezometry do kontroli poziomu wody gruntowej.

Tydzień 09 XI –  15 XI 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Montaż pierścienia startowego oraz łoża dla maszyny TBM, zbrojenie i betonowanie toru dla bram TBM – m. in. takie prace odbywały się w ubiegłym tygodniu w komorze startowej na wyspie Uznam. Cały czas trwa również budowa przyłączy elektroenergetycznych dla TBM oraz montaż stacji TRAFO. Kontynuowane jest odwadnianie szybu startowego, a także organizowanie placu budowy do montażu „wielkiego kreta” i wiercenia tunelu.

W zeszłym tygodniu intensywne roboty prowadzono w rejonie rampy dojazdowej,
w segmentach od pierwszego do dziesiątego. W pierwszym segmencie rampy dojazdowej do tunelu – na zachód od ul. Karsiborskiej – zbrojono, deskowano i betonowano ściany.
W segmentach S5 – S7 trwa wylewanie betonu podkładowego pod rozpory stałe i skuwanie zamków w ścianach szczelinowych pod rozpory stałe. Natomiast w dziesiątym segmencie tunelu odkrywkowego – na wschód od ul. Karsiborskiej – zbrojone są wieńce ścian szczelinowych. Na całym odcinku od S1 do S10 kontynuowane jest odwadnianie wykopu.

Nie ustają prace przy uzbrojeniu terenu. Trwa budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na zachód i wschód od ul. Karsiborskiej oraz przebudowa sieci teletechnicznych. Prowadzone są roboty ziemne dla zbiornika retencyjnego R1.

Trwa budowa zakładu STP (Slurry Treatment Plant), gdzie płuczka wiertnicza będzie oczyszczana i oddzielana od urobku. Kontynuowane były roboty przy zbiornikach i silosach STP. Zamontowano elementy kontenerowe STP oraz estakadę dla rurociągów płuczkowych nad drogą technologiczną. W zakładzie prefabrykacji stale produkowane są segmenty obudowy tunelu.

W miejscu planowanego bloku serwisowego wykonywane są kolumny jet-grouting.

Prowadzone są roboty ziemne pod drogę główną DK 93. Z kolei na placu budowy trwa kształtowanie hałdy zmagazynowanego urobku z wykopu do ponownego wykorzystania na nasypy.

Tymczasem na wyspie Wolin kontynuowana jest przebudowa sieci teletechnicznych. Wykonywane są ściany szczelinowe dla komory odbiorczej TBM, tunelu odkrywkowego oraz rampy wjazdowej i wyjazdowej. W ubiegłym tygodniu trwał montaż inklinometrów i ekstensometrów w sekcjach ścian szczelinowych dla pomiaru odkształceń i przemieszczeń ścian szczelinowych. Montowano też piezometry do kontroli poziomu wody gruntowej.

Tydzień 02 XI –  08 XI 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W komorze startowej – przygotowywanej dla maszyny TBM – odbywał się demontaż rozparcia tymczasowego po wykonaniu płyty dennej. Aby maszyna TBM mogła rozpocząć pracę, na wyspie Uznam, przygotowywany jest plac do jej montażu.  W ubiegłym tygodniu wzmacniano wieńce ścian szczelinowych komory startowej dla posadowienia dźwigu do opuszczania elementów TBM. Montowano pierścień startowy i uszczelniający dla TBM i przygotowano ścianę szczelinową, szczytową do montażu pierścienia. Trwała budowa przyłączy elektroenergetycznych dla TBM oraz przyłącza wody dla zasilania TBM.

W zakładzie prefabrykacji trwa produkcja segmentów obudowy tunelu. Budowany jest zakład STP (Slurry Treatment Plant), gdzie płuczka wiertnicza będzie oczyszczana i oddzielana od urobku. Kontynuowany jest tu montaż rurociągów płuczkowych pomiędzy komorą startową TBM, a zakładem STP. Trwają roboty przy zbiornikach i silosach. Poza tym przygotowywana jest droga technologiczna do montażu podpór dla mostu, który powstanie nad drogą dla ułożenia rurociągów płuczkowych.

W zeszłym tygodniu kontynuowana była też przebudowa i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na zachód i wschód od ul. Karsiborskiej. Przebudowywano sieci teletechniczne, a także prowadzono roboty ziemne dla zbiornika retencyjnego R1.  Wciąż prowadzone są też prace ziemne pod drogę główną DK 93.

Intensywne roboty prowadzone są też w rejonie rampy dojazdowej. W segmencie dziesiątym tunelu odkrywkowego – na wschód od ul. Karsiborskiej – trwa wykop do poziomu spodu wieńca ścian szczelinowych. Skuwany jest wierzch ścian szczelinowych i trwają przygotowania do zbrojenia wieńca ścian szczelinowych. W segmentach od piątego do siódmego rampy dojazdowej do tunelu – na zachód od ul. Karsiborskiej – kontynuowane jest zbrojenie, deskowanie i betonowanie wieńca ścian szczelinowych. Natomiast w pierwszym segmencie rampy dojazdowej do tunelu – na zachód od ul. Karsiborskiej – zabetonowano płytę denna, rozpoczęto deskowanie i zbrojenie ścian.

Na wyspie Wolin zakończyła się przebudowa linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV. Kontynuowana jest natomiast przebudowa sieci teletechnicznych. Poza tym odbywa się zagospodarowanie placu budowy – powstaje przyłącze wody do placu budowy w rejonie planowanego miejsc wykonywania bloku serwisowego po stronie Wolin. Kontynuowane jest też wykonywanie ścian szczelinowych dla komory odbiorczej TBM, tunelu odkrywkowego oraz rampy wjazdowej i wyjazdowej.

Liczba odwiedzin: 453519
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.