Kwiecień 2021

Tydzień 26 IV –  02 V 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Szalowanie i betonowanie ściany na styku segmentów S11 i S12, uszczelnianie płyty dennej oraz uszczelnienie ścian szczelinowych – m. in. tego rodzaju prace prowadzono w ostatnim czasie w komorze startowej, która znajduje się na wyspie Uznam. Na placu budowy zamontowano bramkę typu stadionowego przy schodni do komory startowej oraz schodnię na segment S12.

Na bieżąco jest też odpompowywana woda z wnętrza szybu oraz rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową (odcinek od pierwszego do jedenastego segmentu).
Poza tym od 26 kwietnia do 2 maja zmontowano 48 dwumetrowych pierścieni, czyli razem przygotowano już 170 ringów półtorametrowych oraz  64 dwumetrowe, docelowe.

Nie ustaje produkcja w  zakładzie prefabrykacji, gdzie powstają segmenty obudowy tunelu. Wyprodukowane elementy najpierw transportowane są na place składowe, a następnie do komory startowej, by Wyspiarka w trakcie drążenia mogła je układać.

Cały czas w zakładzie STP trwa separacja urobku od płuczki wiertniczej. Urobek jest przewożony na miejsce składowania przy ul. Karsiborskiej, a płuczka wraca do obiegu.

Kontynuowane są przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz roboty drogowe. Trwa wzmocnienie podłoża pod konstrukcję odcinka Drogi Dojazdowej nr 1 – od trasy głównej do starego śladu  ul. Karsiborskiej. Wzmacniane jest również podłoże pod konstrukcję odcinka Drogi Krajowej 93 (trasa główna). Prowadzone są roboty ziemne dla Drogi Dojazdowej nr 1 i dla parkingu przy Budynku Centrum Obsługi.

Z kolei po drugiej stronie cieśniny Świny, na wyspie Wolin prowadzone są prace związane z przygotowaniem komory odbiorczej dla Wyspiarki. Zakończono uzupełnianie kolumn jetgrouting w bloku wyjściowym szybu. Trwa odpompowywanie wody z wnętrza komory oraz rampy.

Kontynuowane są prace przy wiadukcie nad segmentem R11 oraz roboty ziemne i konstrukcyjne rampy dojazdowej w segmentach od R1 do R16.

Zakończono przebudowę sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia. Wciąż trwa przebudowa sieci teletechnicznych i sieci wodno-kanalizacyjnych. Prowadzone są roboty drogowe przy nasypie pod ul. Fińską.

Tydzień 19 IV –  25 IV 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W ubiegłym tygodniu Wyspiarka zamontowała 32 pierścienie półtorametrowe oraz 16  dwumetrowych. Łącznie maszyna TBM ułożyła już 170 mniejszych ringów i 16 większych – docelowych. Tunel osiągnął długość 287 metrów.

Poza tym na wyspie Uznam prowadzone są prace w komorze startowej. Wykonywana jest ścianka kolankowa na styku segmentów S11 i S12, aby połączyć ich stropy górne.

Na bieżąco odpompowywana jest woda z wnętrza szybu startowego oraz rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową. Zabetonowano otwór technologiczny w segmencie S10. Trwają prace konstrukcyjne dla wiaduktu w ciągu ul. Karsiborskiej. Kontynuowane jest uszczelnianie i wyrównywanie ścian szczelinowych.

Prowadzona jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu. Kontynuowana jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa infrastruktury drogowej – kanały technologiczne i oświetlenie dróg.

Trwają roboty przy Drodze Krajowej 93 i Drodze Dojazdowej nr 1 (dojazd do oczyszczalni).

Bez ustanku działa zakład prefabrykacji, gdzie produkowane są segmenty obudowy tunelu. Nowopowstałe elementy następnie są transportowane i składowane na placu magazynowym, a następnie przewożone do komory odbiorczej.

Cały czas funkcjonuje również zakład separacji urobku. Oczyszczona tam płuczka wraca do obiegu, a urobek jest przewożony na miejsce składowania przy Karsiborskiej.

Intensywne prace prowadzone są również na wyspie Wolin. W komorze odbiorczej odbywa się m. in. uszczelnianie ścian szczelinowych. W bloku wyjściowym przy szybie trwa uzupełnianie kolumn jetgrouting.

Na bieżąco odwadniana jest komora odbiorcza oraz rampa.

Kontynuowane są prace przy wiadukcie nad segmentem R11. Nie ustają też roboty ziemne i konstrukcyjne rampy dojazdowej w segmentach od pierwszego do szesnastego.

Prowadzona jest przebudowa sieci gazu średniego ciśnienia, sieci teletechnicznych oraz sieci wodno-kanalizacyjnych.

Trwają roboty drogowe w rejonie ulic Duńskiej i Fińskiej oraz przy nowoprojektowanym rondzie.

Tydzień 12 IV –  18 IV 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W ubiegłym tygodniu na wsypie Wolin prowadzono prace przygotowawcze, które umożliwią wykonanie elementów pomocniczych dla wprowadzenia Wyspiarki do komory odbiorczej. To w jej wnętrzu maszyna TBM zakończy drążenie tunelu i to tam zostanie zdemontowana. W szybie uszczelniano ściany szczelinowe oraz odpompowywano wodę.

Odwadniano również wnętrze rampy i tunelu, czyli odcinek od segmentu pierwszego do szesnastego. Prowadzono prace przy wiadukcie nad segmentem R11. Kontynuowano roboty ziemne i konstrukcyjne w rejonie rampy.

Trwa przebudowa sieci gazu średniego ciśnienia, sieci teletechnicznych oraz sieci wodno-kanalizacyjnych.

Kontynuowane były roboty drogowe, m. in. odhumusowanie rejonu ul. Fińskiej
i przyszłej drogi DK 93. Przygotowywano i wyrównywano teren – tak, by wzmocnić podłoże w rejonie ul. Fińskiej, ul. Duńskiej i przyszłego ronda.

Po drugiej stronie Świny prace przebiegały nie mniej intensywnie. Trwało drążenie
i montaż obudowy tunelu. Zmontowano 39 pierścieni docelowych, co oznacza, że łącznie jest już 138 docelowych ringów (stan na koniec dnia 18 kwietnia).

W komorze startowej oraz we wnętrzu rampy na bieżąco odpompowywano wodę.
W segmencie S10 zamykano otwór technologiczny, a w segmencie S11 zabetonowano płytę denną. Prowadzono także prace konstrukcyjne przy elementach wiaduktu w ciągu ul. Karsiborskiej. Kontynuowano uszczelnianie i wyrównywanie ścian szczelinowych.

Cały czas trwają pracę w zakładzie STP (gdzie trwa separacja urobku) oraz
w zakładzie prefabrykacji (gdzie produkowane są elementy obudowy tunelu).

Kontynuowane są roboty drogowe – ziemne oraz profilowanie, uzupełnienie
i zagęszczanie podłoża pod drogi DK 93 i DD 1.

Wykonywana jest kanalizacja tłoczna oraz kanalizacja deszczowa w rejonie Budynku Centrum Obsługi.

Tydzień 05 IV –  11 IV 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Ubiegły tydzień to kolejnych 41 ringów ułożonych przez „Wyspiarkę”. Łącznie zamontowano już 99 pierścieni docelowych, co oznacza, że długość tunelu sięga prawie 150 metrów (dokładnie 148, 5 m – stan na 11.04.2021).

Maszyna TBM rozpoczęła wiercenie w szybie startowym, który znajduje się na wyspie Uznam. Obecnie w komorze kontynuowany jest demontaż ściany szczelinowej na styku S11 i S12. Na bieżąco odpompowywana jest woda z wnętrza komory oraz z wnętrza rampy.

Prace odbywają się również na odcinku od S1 do S11, czyli w obrębie rampy i tunelu wykonywanych metodą stropową. M. in. trwa izolacja, zbrojenie i deskowanie płyty dennej S11 oraz uszczelnianie i wyrównywanie ścian szczelinowych.

Nieustająco w stacji STP trwa separacja urobku. Oddzielony urobek jest transportowany na miejsce składowania przy ul. Karsiborskiej.

W zakładzie prefabrykacji kontynuowana jest produkcja segmentów obudowy tunelu. Gotowe segmenty przewożone są na plac magazynowy, a następnie do komory startowej.

Trwają roboty drogowe i przebudowa sieci uzbrojenie terenu – m. in. kanalizacji tłocznej i deszczowej.

W tym samym czasie na wyspie Wolin prace odbywały się w komorze odbiorczej. Uszczelniano ściany szczelinowe i odpompowywano wodę z jej wnętrza.

W rejonie rampy i tunelu, czyli w segmentach od R1 do R16 trwały roboty ziemne i konstrukcyjne. Na bieżąco odpompowywano wodę.

Kontynuowane są prace drogowe. Realizowane są roboty ziemne dla ronda Wolin i jego odhumusowanie.

Roboty ziemne oraz profilowanie, uzupełnianie i zagęszczanie podłoża odbywają się także dla dróg DK 93 oraz DD 1.

Wykonywana jest przebudowa sieci teletechnicznych, gazu średniego ciśnienia i wodno-kanalizacyjnej.

Tydzień 29 III –  05 IV 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

96 metrów gotowego tunelu i 64 ułożone docelowe pierścienie. To stan na 5 kwietnia, co oznacza, że mimo świąt ubiegły tydzień był dla „Wyspiarki” pracowity.

Poza tym w komorze technologicznej tarczy przeprowadzono interwencję – skontrolowano kruszarkę i przeprowadzono prace konserwacyjne.

Na bieżąco odpompowywana jest woda z wnętrza komory startowej TBM. Odbywa się też demontaż ściany szczelinowej na styku segmentów S11 i S12.

Kontynuowane są roboty w rejonie rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową, czyli na odcinku od pierwszego segmentu do jedenastego. Prowadzone są prace zabezpieczające. Z wnętrza rampy sukcesywnie odpompowywana jest woda. Ściany szczelinowe są uszczelniane. W ubiegłym tygodniu betonowano płytę denną S10. Trwało zbrojenie, deskowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych w rejonie budowanego wiaduktu w ciągu ul. Karsiborskiej.

Nieustająco w zakładzie separacji trwa oczyszczanie płuczki wiertniczej od urobku. Urobek transportowany jest na miejsce składowania przy ul. Karsiborskiej. W ubiegłym tygodniu w stacji STP prowadzono też prace konserwacyjne.

W zakładzie prefabrykacji przez całą dobę odbywa się produkcja segmentów obudowy tunelu, które są transportowane i składowane na placu magazynowym, by w odpowiednim czasie przewieźć je do komory startowej.

Kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu. Wykonywana jest kanalizacja tłoczna i deszczowa. Trwają roboty drogowe, m. in. prace ziemne, profilowanie, uzupełnienie, zagęszczanie podłoża pod drogi DK 93 i DD 1.

Z kolei po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin trwają prace zabezpieczające w komorze odbiorczej, gdzie „Wyspiarka” zakończy drążenie. Komora na bieżąco jest odwadniana. Woda odpompowywana jest także z wnętrza rampy.

W segmentach od R1 do R16 rampy i tunelu (wykonywanych metodą stopową) prowadzone są roboty ziemne i konstrukcyjne.

Poza tym odbywa się przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu: sieci gazu średniego ciśnienia, sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, sieci teletechnicznych oraz sanitarnych.

Kontynuowane są roboty drogowe. Nastąpiła zmiana organizacji ruchu – wprowadzono bajpas ul. Fińskiej. Trwa odhumusowywanie rejonu ronda.

Liczba odwiedzin: 455676
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2024 r.