Grudzień 2020

Tydzień 28 XII 2020 – 03 I 2021

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Uznam trwają prace, by maszyna TBM mogła rozpocząć drążenie tunelu pod Świną. Początek drążenia zaplanowano na wiosnę tego roku.  W ubiegłym tygodniu kontynuowany był montaż komponentów maszyny TBM. Odbywało się to zarówno na powierzchni, tuż przy komorze startowej, jak i w jej wnętrzu. Jednocześnie prowadzone były prace przygotowujące samą komorę. Cały czas jest ona odwadniana. Odbywają się tam też prace porządkowe. Przygotowywane są podpory pod rurociągi technologiczne, które będą niezbędne przy uruchomieniu „wielkiego kreta”. Na bieżąco organizowany jest plac budowy przy szybie startowym, gdzie znajdują się m. in. niezmontowane jeszcze elementy maszyny TBM. Poza pracami porządkowymi i konserwacyjnymi trwa utwardzanie dróg technologicznych i ciągów pieszych. Odbywają się drobne naprawy, m. in. ogrodzenia terenu budowy.

Poza tym cały czas odwadniane są wykopy – pod tunel wykonany metodą stropową i rampy dojazdowej wykonany metodą odkrywkową – na odcinkach od pierwszego do jedenastego segmentu. Trwa przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Prowadzone są roboty drogowe, w tym konserwacja i utrzymywanie tymczasowych organizacji ruchu.

Kontynuowany jest montaż zakładu STP (Slurry Treatment Plant), gdzie płuczka wiertnicza (użyta w trakcie drążenia tunelu) będzie oczyszczana i oddzielana od urobku. Obecnie trwa budowa oświetlenia terenu zakładu STP.

W zakładzie prefabrykacji bez ustanku produkowane są segmenty obudowy tunelu.  Wyprodukowane elementy są następnie transportowane i składowane na placu magazynowym. W ubiegłym tygodniu odbywał się również przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej w zakładzie.

Tymczasem po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin, kontynuowane jest odwadnianie komory odbiorczej TBM oraz wykonywane są piezometry. Odwadniane są też wykopy na odcinku rampy (wykonywanej metodą odkrywkową) i tunelu (wykonywanego metodą stropową) – dotyczy to segmentów R1 – R16. Trwają prace przy organizacji placu budowy. Odbywa się grodzenie i przygotowanie podłoża pod dodatkowe place składowe na terenie budowy.

Tydzień 21 XII – 27 XII 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Wolin zakończono wykonywanie wieńców komory odbiorczej TBM. Kontynuowane jest wykonywanie ścian szczelinowych tunelu odkrywkowego oraz rampy na odcinku od segmentu R16 do R4. Cały czas trwa odwadnianie wykopów.

Po drugiej stronie Świny, na wyspie Uznam, intensywne prace trwają w rejonie komory startowej (na bieżąco jest ona odwadniania, uszczelniane są także ściany szczelinowe). Kontynuowany jest montaż elementów tarczy maszyny TBM w szybie startowym. W części frontowej tarczy trwa montowanie rusztowań, które będę potrzebne do spawania i dalszego montażu maszyny. Montaż elementów maszyny TBM odbywa się także na powierzchni, w sąsiedztwie komory startowej.

Na odcinku rampy dojazdowej, w segmentach od pierwszego do dziesiątego, kontynuowane są roboty konstrukcyjne i ziemne.

Na placu budowy prowadzone są prace porządkowe i konserwacyjne oraz wywożone są stalowe rozpory tymczasowe. Trwa zabezpieczanie rurociągów technologicznych przed zamarzaniem. Na bieżąco odbywa się serwis maszyn do robót ziemnych. Kontynuowane jest utwardzanie placu składowego dla segmentów obudowy tunelu przy ul. Portowej. Segmenty obudowy przez całą dobę wytwarzane są w zakładzie prefabrykacji.

Trwa montaż elementów zakładu STP, gdzie płuczka wiertnicza będzie oddzielana od urobku. Montowane są rurociągi płuczkowe i trwa wykonywanie podpór od TBM do STP.

Poza tym trwają roboty wykończeniowe przy zbiorniku retencyjnym R1.

Przebudowywana i budowana jest sieć wodno-kanalizacyjna na zachód i wschód od ul. Karsiborskiej. Na bieżąco trwa konserwacja i utrzymywanie tymczasowych organizacji ruchu.

Tydzień 14 XII – 20 XII 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Na wyspie Uznam zakończył się montaż drugiego gigantycznego dźwigu o nośności 650 ton. Oba dźwigi służą do opuszczania elementów maszyny TBM do komory startowej, gdzie rozpocznie się drążenie tunelu pod Świną. Część komponentów maszyny TBM montowana jest na powierzchni, przy szybie startowym, jeszcze przed ich opuszczeniem. Część z nich składana jest we wnętrzu komory – obecnie kontynuowany jest tam montaż toru stalowego dla bram TBM oraz elementów tarczy TBM.

Nieustannie szyb startowy jest odwadniany oraz uszczelniane są ściany szczelinowe.

Na odcinku rampy dojazdowej, czyli w segmentach od pierwszego do dziesiątego kontynuowane są roboty konstrukcyjne oraz ziemne.

Trwa przebudowa i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na zachód i wschód od ul. Karsiborskiej. Stale prowadzone są roboty drogowe. Wykonywany jest system odwodnienia układu drogowego. W zbiorniku retencyjnym R1 zakończono układanie płyt w dnie i na skarpach. Obecnie budowana jest droga dojazdowa do tego zbiornika.

W stacji STP (Slurry Treatment Plant), gdzie płuczka wiertnicza będzie oczyszczana i oddzielana od urobku, kontynuowana jest budowa elementów kontenerowych STP. Prowadzony jest też montaż rurociągów płuczkowych i wykonywanie podpór.

W zakładzie prefabrykacji odbywa się produkcja segmentów obudowy tunelu, które są przewożone i składowane na placu magazynowym. Trwają również prace ziemne na placu składowym dla segmentów obudowy przy ul. Portowej.

Teren budowy na bieżąco organizowany jest na potrzeby składania maszyny TBM i doporowadzenia tam odpowiednich instalacji. Trwają też prace porządkowe i konserwacyjne. Odbywa się wywóz stalowych rozpór tymczasowych, które nie będą tam już potrzebne. Trwają przygotowanie trafostacji dla STP i TBM do podania zasilania.

Z kolei na wyspie Wolin zakończono wykonywanie kolumn jet – grouting dla bloku serwisowego. Kontynuowane jest wykonywanie wieńców ścian szczelinowych komory odbiorczej TBM. Trwa głębienie i betonowanie ścian szczelinowych i wykonywanie przesłony jet-grouting dla tunelu odkrywkowego, a także dla rampy – segmenty R16 – R4. Na odcinku R1 – R3 rampy prowadzone są roboty żelbetowe.

Tydzień 07 XII – 13 XII 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

W ubiegłym tygodniu na wyspie Uznam, w komorze startowej (gdzie maszyna rozpocznie drążenie) montowano tor stalowy dla bram maszyny TBM oraz części tarczy TMB – łożysko z napędem. Montaż elementów „wielkiego kreta” odbywał się także na powierzchni, przy szybie startowym. Poza tym składano drugi dźwig 630 T, który będzie służył do opuszczania bram TBM do szybu.

Cały czas odbywa się odwadnianie komory startowej oraz uszczelnianie jej ścian szczelinowych. Prowadzone są też roboty konstrukcyjne i ziemne przy rampie dojazdowej, czyli w segmentach od pierwszego do dziesiątego.

Kontynuowana jest przebudowa i budowa uzbrojenia terenu: sieci wodno-kanalizacyjnej na zachód i wschód od ul. Karsiborskiej oraz sieci średniego napięcia.

W zakładzie prefabrykacji całą dobę produkowane są segmenty obudowy tunelu, które następnie są przewożone i składowane na placu magazynowym.

Trwają prace przy zakładzie STP, gdzie płuczka wiertnicza będzie oddzielana od urobku. Montowane są elementy kontenerowe STP. Kontynuowany jest montaż rurociągów płuczkowych wraz z wykonywaniem podpór.

Na bieżąco odbywa się kontrola i konserwacja oznakowania tymczasowej organizacji ruchu. Budowany jest system odwodnienia nowego układu drogowego. Prowadzone są prace przy zbiorniku retencyjnym R1 – w zeszłym tygodniu układano płyty na dnie i na skarpach.

Na placu budowy utwardzane są drogi technologiczne. Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe i konserwacyjne.

Tymczasem po drugiej stronie Świny, na wyspie Wolin wykonywano kolumny jet – grouting dla komory odbiorczej i dla bloku wyjściowego. Głębiono i betonowano ściany szczelinowe dla tunelu odkrywkowego oraz rampy wjazdowej na odcinkach R13 – R4. Na odcinkach od R1 do R3 prowadzono roboty żelbetowe.

Zakończono oczyszczanie dna Świny w pasie wiercenia tunelu z przedmiotów niebezpiecznych.

Tydzień 30 XI –  06 XII 2020

RAPORT Z POSTĘPU PRAC

Po stronie wyspy Uznam, w komorze startowej kontynuowany był montaż łoża dla  tarczy oraz toru stalowego dla bram TBM. Na powierzchni, przy szybie startowym trwa natomiast montowanie elementów maszyny TBM. W zeszłym tygodniu zakończono też montaż wielkiego dźwigu o wadze 650 ton, który już rozpoczął opuszczanie tych elementów do komory startowej.

Prowadzone są roboty konstrukcyjne i ziemne w rejonie rampy dojazdowej – w segmentach od pierwszego do dziesiątego.

Trwa przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu. Wykonywane są sieci wodno-kanalizacyjne na zachód i wschód od ul. Karsiborskiej. Kontynuowane są też prace przy wykonywaniu  zbiornika retencyjnego R1 – zagęszczane jest dno oraz skarpy, aby możliwe było ułożenie membrany przeciwwodnej.

W zakładzie prefabrykacji całą dobę odbywa się produkcja segmentów obudowy tunelu. Wyprodukowane segmenty są transportowane na plac magazynowy, gdzie są składowane. W zakładzie oczyszczania płuczki wiertniczej kontynuowany jest montaż elementów kontenerowych STP oraz rurociągów płuczkowych wraz z wykonywaniem podpór.

Na bieżąco odbywa się konserwacja i utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu.

Ponadto w pasie wiercenia tunelu oczyszczane jest dno rzeki Świny z przedmiotów niebezpiecznych.

Po stronie wyspy Wolin rozpoczęto formowanie  kolumn jet-grouting dla komory odbiorczej i bloku wyjściowego. Wykonywane są ściany szczelinowe dla tunelu odkrywkowego oraz rampy wjazdowej na odcinkach R13 – R4. Roboty żelbetowe prowadzone są w segmentach od R1 do R3 rampy wjazdowej do tunelu.

Liczba odwiedzin: 453087
Projekt i wykonanie: M2 Studio

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023 r.